Pravidla soutěží 2015-2016

Pravidla soutěží

Výherní listiny - VELKÁ CENA Reader's Digest

Seznamy výherců VELKÉ CENY z výherní listiny, která vychází v Mladé frontě Dnes.

Výherní listina - Velká cena Reader's Digest - 37. hry Velká cena

Výherní listina - Velká cena Reader's Digest - další kola

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Tato všeobecná pravidla (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují pravidla a podmínky pořádání a účasti v soutěžích („Soutěže“) následujícím způsobem:

 • Pokud není ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé Soutěže (dále jen „Zvláštní pravidla“) uvedeno jinak, tak společnými pořadateli Soutěží jsou společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., IČ: 24711748, se sídlem V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 168029, Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 29299/B, Tarsago Kft., daňové číslo 10498369-2-41, se sídlem 22 Nepfurdo,1138 Budapešť, Maďarsko, registrační číslo XIII/7255-4/2006/B, Tarsago Romania S.R.L., se sídlem Delea Noua Nr. 2, Etaj 2-3 Biroul 1 si 2, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Bukurešťského soudu pod č. J40/693/21.01.2004, zvláštní registrační číslo RO16066125 a Tarsago LTD, č. společnosti 09514585, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ, Londýn, Velká Británie (dále jen „Spolupořadatelé“). Společnost Tarsago LTD bude spolupořádat jakoukoliv Soutěž pouze za podmínek a v rozsahu povoleném místními právními předpisy a vyhrazuje si právo nepodílet se na pořádání těch Soutěží, které nejsou povoleny místními právními předpisy nebo je nelze realizovat za komerčně přijatelných podmínek.

 • Soutěží se může zúčastnit každý, kdo od Spolupořadatele, který podniká v zemi, kde má účastník bydliště, dostane propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže, a ten, komu je jiným způsobem nabídnuto, aby se Soutěže zúčastnil. Pokud není ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak, propagační materiály obsahující nabídku zúčastnit se Soutěží budou adresátům distribuovány prostřednictvím pošty, v tisku (vkládání propagačních materiálů, inzerce), prostřednictvím internetu (např. e-mail) nebo jinými komunikačními prostředky, které zákon připouští.

 • Pokud není uvedeno jinak, Soutěže jsou společně pořádány na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Velké Británie a ceny jsou společné pro všechny Spolupořadatele. Nominální hodnota cen bude uvedena v propagačních materiálech každého ze Spolupořadatelů v měně euro. Každá cena je určena pro jednoho výherce.

 • Tato Všeobecná pravidla i Zvláštní pravidla pro jednotlivé Soutěže jsou stejná pro všechny Spolupořadatele s výjimkou odlišností vyplývajících z místních okolností nebo z požadavků místních právních předpisů. Všechny tyto odlišnosti jsou uvedeny ve Všeobecných pravidlech a Zvláštních pravidlech vydaných pro příslušnou zemi. Názvy cen v různých jazycích se mohou lišit, neboť se nejedná o doslovné překlady.

 • Soutěže nejsou hazardní hry, ale spotřebitelské reklamní soutěže.

 • Soutěží se může zúčastnit každý, komu je v den vstupu do Soutěže nejméně 18 let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěží zúčastnit a nemohou ani Soutěže vyhrát. Soutěží se nemohou zúčastnit zaměstnanci Spolupořadatelů ani jejich blízké osoby ani zaměstnanci jiných subjektů zapojených po pořádání Soutěží ani jejich blízké osoby. Seznam subjektů zapojených do pořádání Soutěží je dostupný na http://obchod.readersdigest.cz.

 • Každý, kdo dostane nabídku zúčastnit se Soutěže, má právo svou účast v Soutěži odmítnout.

 • Účastník bude do Soutěže zařazen poté, co Spolupořadatelé ověří, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené ve Všeobecných pravidlech, příslušných Zvláštních pravidlech, případně v propagačních materiálech, pokud podmínky účasti v Soutěži obsahují.

 • Losování nebo jiný způsob výběru výherců a ověření výsledků probíhá pod dohledem notáře v České republice (pokud není uvedeno jinak).

 • Losování nebo jiný způsob výběru výherců se uskuteční v kancelářích společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. (pokud není uvedeno jinak).

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo neudělit nebo odejmout výhru osobě označené za výherce, pokud na základě dodatečných informací získaných Spolupořadateli kdykoliv před nebo po výběru výherce vyjde najevo, že daná osoba nesplňuje podmínky vyplývající z Všeobecných pravidel, z příslušných Zvláštních pravidel nebo případně z propagačních materiálů, pokud jsou v nich takovéto podmínky obsaženy, nebo není oprávněna převzít výhru z jiných důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů.

 • Výherci budou o výhře informováni, co nejdříve to bude možné. Spolupořadatelé zveřejní jméno a příjmení výherců, obec a zemi jejich bydliště, a informaci o získané výhře. Datum a místo zveřejnění těchto informací je uvedeno ve Zvláštních pravidlech pro příslušnou Soutěž. Výhru získá výherce od toho Spolupořadatele, od kterého výherce obdržel propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže. Pokud si výherce nepřevezme výhru do 90 dnů od vylosování nebo jiného způsobu určení výherce, jeho nárok na výhru zaniká.

 • Výše výher je uvedena před zdaněním a jinými případnými odvody (pokud není ve Zvláštních pravidlech určeno jinak). Všechny výhry budou zdaněny podle právních předpisů platných v příslušné zemi. Výherci z České republiky obdrží finanční výhry v českých korunách ve výši vypočtené podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den příslušného losování nebo jiného způsobu určení výherce.

 • Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců jsou Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby (seznam zástupců a oprávněných třetích osob je dostupný na http://obchod.readersdigest.cz) oprávněni, nikoliv však povinni, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, na internetových stránkách Spolupořadatelů nebo v jejich propagačních materiálech, jméno, příjmení, obec bydliště a fotografie výherců (dále jen „Osobní projevy“), které Spolupořadatelé, jejich zástupci, výherci nebo jakákoliv jiná osoba zachytila, vyfotografovala nebo jinak zaznamenala či zvěčnila, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně tisku, reklamních zásilek, a online, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv kompenzaci, odměnu, kontrolu nebo opravu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jeho svolení. Oprávnění užít Osobní projevy uvedené výše trvá po neurčitou dobu. Vstupem do Soutěže udělují účastníci své svobodné a výslovné svolení s výše uvedeným, přičemž berou na vědomí, že výše uvedené Osobní projevy a Osobní údaje (jak jsou definovány níže) jsou poskytovány dobrovolně. Spolupořadatelé však mohou dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Spolupořadatelům uděleno.

 • Vstupem do Soutěže účastníci výslovně potvrzují a souhlasí s tím, že jejich osobní údaje, včetně jména, příjmení, kontaktních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail) a věku (dále jen „Osobní údaje“) budou zahrnuty do soutěžní databáze a budou zpracovány společností Tarsago Česká republika, s.r.o. jako zpracovatelem Osobních údajů jednajícím jménem Spolupořadatelů za účelem pořádání a realizace Soutěží. Osobní údaje výherců mohou být také poskytnuty ostatním Spolupořadatelům jako správcům Osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro pořádání Soutěží. V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů mají účastníci následující práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů: právo na informace o zpracování Osobních údajů, právo přístupu k Osobním údajům, právo požadovat opravu Osobních údajů, další práva vyplývající z § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak jako jiná práva podle platných právních předpisů v příslušných zemích, zejména podle § 28 slovenského zákona č. 122/2013 Z.Z., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, maďarského zákona CXII z roku 2011 o právu osoby na vlastní osobní údaje a o svobodném přístupu k informacím a § 12-18 rumunského zákona č. 677/2001, o ochraně osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů. Žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat na adresu zakaznik@vyber.cz.

 • Tato Všeobecná pravidla upravují všeobecná pravidla a podmínky všech Soutěží pořádaných Spolupořadateli. Zvláštní pravidla stanoví další pravidla a podmínky příslušné Soutěže, jako např. podmínky účasti nebo určení výhry. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním těchto Všeobecných pravidel a Zvláštních pravidel mají přednost Zvláštní pravidla.

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo neumožnit účast v Soutěži tomu, kdo poruší tato Všeobecná pravidla nebo příslušná Zvláštní pravidla nebo nesplní podmínky v nich stanovené.

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo zrušit nebo odložit konání Soutěží, a právo změnit tato Všeobecná pravidla nebo Zvláštní pravidla (nebo jejich část) v rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy příslušné země.

 • Účastí v Soutěži dává účastník svůj výslovný souhlas s Všeobecnými pravidly i se Zvláštními pravidly.

 • Tato Všeobecná pravidla i jakékoliv jejich změny nebo jiné relevantní informace jsou dostupné na obchod.readersdigest.cz. V případě jakýchkoliv otázek nebo stížností ohledně Soutěží nás můžete kontaktovat na zakaznik@vyber.cz.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Cenu za rychlou odpověď ve výši 20 000 eur

 • Pořadatelem je společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. Hra probíhá na území České republiky.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů. Společně s objednaným produktem obdrží účastník Soutěže soutěžní otázku. Výhercem se stane účastník, který na soutěžní otázku odpoví správně. Pokud na soutěžní otázku odpoví správně více účastníků, obdrží tito účastníci další otázku. Takto se bude postupovat, dokud nebude určen výherce soutěže.

 • Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2015 do 9. 1. 2017. Vyhodnocení výherce se uskuteční po uzávěrce Soutěže, nejpozději v březnu 2017.

 • Hodnota výhry je 20 000 eur a může se jednat o finanční částku, osobní automobil nebo jinou hodnotnou věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které se výherce Soutěže zúčastnil. Pokud je Cena za rychlou odpověď prezentována v příslušné propagační kampani ve více formách, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, účastníci musí označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Ceny za Rychlou odpověď je oprávněn požadovat vyplacení Ceny za rychlou odpověď i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz po vyhodnocení Soutěže v březnu 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Bonus pro zvýhodněného zákazníka ve výši 2 000 eur

 • Bonus pro zvýhodněného zákazníka obdrží výherce Soutěže o Cenu za rychlou odpověď, pokud si objednal alespoň 2 z nabízených produktů do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů.

 • Soutěž bude probíhat od 1. 6. 2015 do 9. 1. 2017

 • Hodnota výhry je 2 000 eur a může se jednat o finanční částku nebo jinou hodnotnou věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které se výherce Soutěže zúčastnil. Pokud je Bonus pro zvýhodněného zákazníka prezentován v příslušné propagační kampani ve více formách, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, účastníci musí označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Bonusu pro zvýhodněného zákazníka je oprávněn požadovat vyplacení Bonusu pro zvýhodněného zákazníka i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě věcné výhry.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz po vyhodnocení Soutěže v březnu 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže Tarsago Velká hra

 • Soutěž zahrnuje Výběrovou prémii ve finanční podobě ve výši 100 000 eur a 50 věcných cen – hodinek v hodnotě 150 eur/kus.

 • Aktuální kolo Soutěže probíhá od 1. 6. 2015 do 9. 1. 2017. Odpovědní lhůta: do 9. 1. 2017.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dostane propagační materiály se vstupními listinami pro účast v Soutěži vystavenými na jméno účastníka nebo ten, komu je nabídnuta možnost zúčastnit se Soutěže jiným způsobem. Zájem o účast v Soutěži projeví účastník odpovědí na nabídku účastnit se Soutěže od některého ze Spolupořadatelů podle pokynů v propagačních materiálech, a to nejčastěji doručením vstupních listin příslušnému Spolupořadateli v odpovědní lhůtě, případně jiným způsobem podle pokynů příslušného Spolupořadatele (např. telefonicky). V některých případech může být příjemce propagačních materiálů zapojen do Soutěže automaticky, pokud tento příjemce neoznámí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí. Automatická účast bude v propagačních materiálech výslovně uvedena.

 • Účastníci, kteří v průběhu Soutěže odpoví na více nabídek, budou do Soutěže zařazeni opakovaně, čímž se zvýší šance na výhru. Stejný účastník se na základě stejných propagačních materiálů může Soutěže zúčastnit nejvýše 50-krát podle podmínek uvedených v propagačních materiálech.

 • Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Výherci budou určeni losováním. Losování se uskuteční 30. 1. 2017 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel

 • Jména výherců a informace o výhrách budou zveřejněny v Lidových novinách dne 8. 2. 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Bonus za odpověď včas

 • Výše Bonusu za odpověď včas se může u jednotlivých propagačních nabídek lišit. Pro výherce je platný Bonus za odpověď včas ve výši, v jaké byl uveden v propagačních materiálech, na základě kterých se výherce Soutěže zúčastnil a Soutěž vyhrál. Bonus za odpověď včas získá výherce Výběrové prémie, pokud odpověděl o 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů.

 • Na tuto Soutěž se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže Tarsago Velká hra.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Mimořádnou cenu ve výši 10 000 eur

 • Soutěž probíhá od 1. 6. 2015 do 9. 1. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 30. 1. 2017 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 10 000 eur.

 • Soutěže o Mimořádnou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny v Lidových novinách dne 8. 2. 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Super cenu ve výši 8000 eur

 • Soutěž probíhá od 1. 6. 2015 do 9. 1. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 23. 4. 2015 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 30. 1. 2017, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení podle poskytnutých pokynů. Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

  • Výherní číslo se porovná s Účastnickým číslem zaslaným účastníkem;

  • účastník, který zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny v Lidových novinách dne 8. 2. 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Letní cenu ve výši 1 000 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska a Maďarska od 9. 7. 2015 do 28. 8. 2015. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 14. 9. 2015 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 1 000 eur.

 • Soutěže o Letní cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Zvláštní cenu ve výši 500 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 22. 9. 2015 do 13. 10. 2015. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 23. 4. 2015 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 29. 10. 2015, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení podle poskytnutých pokynů. Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

  • Výherní číslo se porovná s Účastnickým číslem zaslaným účastníkem;

  • účastník, který zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách obchod.readersdigest.cz po vyhodnocení soutěže v listopadu 2015.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o televizor Samsung UE40H6200 v hodnotě 400 eur

 • Pořadatelem je společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky od 16. 9. 2015 do 30. 9. 2015. Slosování se uskuteční 12. 10. 2015 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota věcné ceny, kterou je televizor Samsung UE40H6200, je 400 eur.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 30. 9. 2015 podle pokynů uvedených v doručených propagačních materiálech.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz v říjnu 2015, nejpozději do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o speciální VIP bonus – domácí kino Samsung HT-J5150 v hodnotě 300 eur

 • Speciální VIP bonus obdrží výherce Soutěže o televizor Samsung UE40H6200, pokud si objednal nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů. Hodnota věcné výhry, kterou je domácí kino Samsung HT-J5150, je 300 eur.

 • Na tuto Soutěž se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže o televizor Samsung UE40H6200.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o 10x hodinky Arlingten v hodnotě 150 eur/kus

 • Pořadatelem je společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky od 16. 9. 2015 do 30. 9. 2015. Slosování se uskuteční 12. 10. 2015 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota 10 věcných cen je 150 eur/kus.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 30. 9. 2015 podle pokynů uvedených v doručených propagačních materiálech.

 • Jména výherců a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz v říjnu 2015, nejpozději do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Speciální zákaznický bonus

 • Soutěž bude probíhat od 1. 10. 2015 do 9. 1. 2017

 • Účastníkovi soutěže bude jako Speciální zákaznický bonus proplacena v plné výši jeho objednávka z propagačních materiálů, v nichž je tento bonus prezentován, pokud si z  katalogu přiloženého k propagačním materiálům objedná minimálně 2 tituly do 7 dní od doručení propagačních materiálů a stane se výhercem Ceny za rychlou odpověď.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz po vyhodnocení Soutěže v březnu 2017.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Zlatou cenu ve výši 1 000 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L.  a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 23. 11. 2015 do 14. 12. 2015. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 14. 1. 2016 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 1 000 eur.

 • Soutěže o Zlatou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA o Vánoční cenu ve výši 500 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L.  a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 2. 12. 2015 do 23. 12. 2015. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 14. 1. 2016 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 500 eur.

 • Soutěže o Vánoční cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny naobchod.readersdigest.czdo 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Prémiovou cenu ve výši 500 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L.  a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 1. 1. 2016 do 18. 7. 2016. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 2. 8. 2016 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 500 eur.

 • Soutěže o Prémiovou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Zimní cenu ve výši 600 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 1. 2. 2016 do 15. 3. 2016. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 29. 10. 2015 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 31. 3. 2016, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení podle poskytnutých pokynů. Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky: Výherní číslo se porovná s Účastnickým číslem zaslaným účastníkem;
  Účastník, který zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách obchod.readersdigest.cz po vyhodnocení soutěže v dubnu 2016. Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Expresní cenu ve výši 900 eur

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 14. 1. 2016 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Českárepublika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla zvygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherníčíslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 25. 5.2016, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení podle poskytnutých pokynů. Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Českárepublika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:
  Výherní číslo se porovná s Účastnickým číslem zaslaným účastníkem; Účastník, který zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které seshoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkáchobchod.readersdigest.cz po vyhodnocení soutěže v květnu 2016.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Jarní cenu ve výši 1 000 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L.  a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 29. 3. 2016 do 27. 5. 2016. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 13. 6. 2016 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 1 000 eur.

 • Soutěže o Jarní cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na obchod.readersdigest.cz do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o televizor Sony Bravia KDL-40R550C v hodnotě 380 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 24. 5. 2016 do 15. 6. 2016. Slosování se uskuteční 30. 6. 2016 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota věcné ceny, kterou je televizor Sony Bravia KDL-40R550C, je 380 eur.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 15. 6. 2016 podle pokynů uvedených v doručených propagačních materiálech.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách obchod.readersdigest.cz v červenci 2016, nejpozději do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o speciální VIP bonus – domácí kino Sony BDV-E4100 v hodnotě 340 eur

 • Speciální VIP bonus obdrží výherce Soutěže o televizor Sony Bravia KDL-40550C, pokud si objednal nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů. Hodnota věcné výhry, kterou je domácí kino Sony BDV-E4100, je 340 eur.

 • Na tuto Soutěž se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže o televizor Sony Bravia KDL-40550C. 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o 10x hodinky Arlingten v hodnotě 150 eur/kus

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 24. 5. 2016 do 15. 6. 2016. Slosování se uskuteční 30. 6. 2016 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota 10 věcných cen je 150 eur/kus.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 15. 6. 2016 podle pokynů uvedených v doručených propagačních materiálech.

 • Jména výherců a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách obchod.readersdigest.cz v červenci 2016, nejpozději do 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o 10x Okamžitou cenu – multifunkční přehrávač

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 12. 5. 2016 do 2. 6. 2016. Slosování se uskuteční 13. 6. 2016 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota každé z10 věcných cen je 190 eur/kus.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dní od doručení propagačních materiálů podle pokynů uvedených v doručených propagačních materiálech.

 • Jména výherců a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách obchod.readersdigest.cz v červnu 2016.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Bonus na oslavu

Soutěže se může zúčastnit každý, komu byla tato možnost v propagačních materiálech v rámci příslušné propagační kampaně nabídnuta. Hodnota bonusu je 1 000 eur a může se jednat o finanční částku nebo jinou hodnotnou věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které se výherce Soutěže zúčastnil. Tento bonus získá výherce Výběrové prémie,  pokud odpověděl na vybranou nabídku jednoho z pořadatelů Soutěže do uzávěrky Soutěže Tarsago Velká hra a vyhrál Výběrovou prémii právě díky takové odpovědi. Na tuto Soutěž se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže Tarsago Velká hra.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o Podzimní cenu ve výši 600 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Losování se uskuteční 14. 10. 2016 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota finanční výhry je 600 eur.

 • Soutěže o Podzimní cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.czdo 14 dní po ukončení losování.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o adventní cenu ve výši 900 eur

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 29. 11. 2016 do 9. 1. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 14. 10. 2016 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 30. 1. 2016, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení podle poskytnutých pokynů. Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

  • Výherní číslo se porovná s Účastnickým číslem zaslaným účastníkem;

  • účastník, který zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz do 14 dní od vyhodnocení soutěže.

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA Soutěže o 10 vánočních cen – masážních podložek beurer v hodnotě 100 eur/kus

 • Spolupořadateli této soutěže jsou Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o., Tarsago Romania S.R.L. a Tarsago Kft. Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska, Rumunska a Maďarska od 12. 12. 2016 do 9. 1. 2017. Slosování se uskuteční 30. 1. 2017 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota každé z 10 věcných cen je 100 eur/kus.

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná kterýkoliv z nabízených produktů do 7 dní od doručení propagačních materiálů podle pokynů v nich uvedených.

 • Jména výherců a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz v únoru 2017.