Pravidla soutěží 2017-2018

 

Všeobecná pravidla spotřebitelských soutěží 2015-2016

Výherní listiny soutěží


Výherní listina - Velká cena Reader's Digest - 37. hry Velká cena

Výherní listina - Velká cena Reader's Digest - další kola

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ (2017- 2018)

 

Tato všeobecná pravidla (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují pravidla a podmínky pořádání a účasti v soutěžích („Soutěže“) následujícím způsobem:

 

 • Pokud není ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé Soutěže (dále jen „Zvláštní pravidla“) uvedeno jinak, tak společnými pořadateli Soutěží jsou společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., IČ: 24711748, se sídlem V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 168029, Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 29299/B, Tarsago Kft., daňové číslo 10498369-2-41, se sídlem 22 Nepfurdo,1138 Budapešť, Maďarsko, registrační číslo XIII/7255-4/2006/B, Tarsago Romania S.R.L., se sídlem Delea Nouă Nr. 2, Etaj 2-3 Biroul 1 si 2, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Bukurešťského soudu pod č. J40/693/21.01.2004, zvláštní registrační číslo RO16066125 a Tarsago LTD, č. společnosti 09514585, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, WC2H 9JQ, Londýn, Velká Británie (dále jen „Spolupořadatelé“). Společnost Tarsago LTD bude spolupořádat jakoukoliv Soutěž pouze za podmínek a v rozsahu povoleném místními právními předpisy a vyhrazuje si právo nepodílet se na pořádání těch Soutěží, které nejsou povoleny místními právními předpisy nebo je nelze realizovat za komerčně přijatelných podmínek.

 • Soutěží se může zúčastnit každý, kdo od Spolupořadatele, který podniká v zemi, kde má účastník bydliště, dostane propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže, a ten, komu je jiným způsobem nabídnuto, aby se Soutěže zúčastnil. Pokud není ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak, propagační materiály obsahující nabídku zúčastnit se Soutěží budou adresátům distribuovány prostřednictvím pošty, v tisku (vkládání propagačních materiálů, inzerce), prostřednictvím internetu (např. e-mail) nebo jinými komunikačními prostředky, které zákon připouští.

 • Pokud není uvedeno jinak, Soutěže jsou společně pořádány na území České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Velké Británie a ceny jsou společné pro všechny Spolupořadatele. Nominální hodnota cen bude uvedena v propagačních materiálech každého ze Spolupořadatelů v měně euro. Každá cena je určena pro jednoho výherce.

 • Tato Všeobecná pravidla i Zvláštní pravidla pro jednotlivé Soutěže jsou stejná pro všechny Spolupořadatele s výjimkou odlišností vyplývajících z místních okolností nebo z požadavků místních právních předpisů. Všechny tyto odlišnosti jsou uvedeny ve Všeobecných pravidlech a Zvláštních pravidlech vydaných pro příslušnou zemi. Názvy cen v různých jazycích se mohou lišit, neboť se nejedná o doslovné překlady.

 • Soutěže nejsou hazardní hry, ale spotřebitelské reklamní soutěže.

 • Soutěží se může zúčastnit každý, komu je v den vstupu do Soutěže nejméně 18 let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěží zúčastnit a nemohou ani Soutěže vyhrát. Soutěží se nemohou zúčastnit zaměstnanci Spolupořadatelů ani jejich blízké osoby ani zaměstnanci jiných subjektů zapojených do pořádání Soutěží ani jejich blízké osoby. Seznam subjektů zapojených do pořádání Soutěží je dostupný na Pravidla soutěží.

 • Každý, kdo dostane nabídku zúčastnit se Soutěže, má právo svou účast v Soutěži odmítnout. Pokud není výslovně uvedeno jinak ve Zvláštních pravidlech nebo v propagačních materiálech, osoby, kterým byla nabídnuta účast v Soutěži, mohou do Soutěže vstoupit prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního prostředku, který zákon připouští, včetně pošty, internetu, elektronické pošty, telefonu a/nebo telemarketingové kampaně.

 • Účastník bude do Soutěže zařazen poté, co Spolupořadatelé ověří, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené ve Všeobecných pravidlech, příslušných Zvláštních pravidlech, případně v propagačních materiálech, pokud podmínky účasti v Soutěži obsahují.

 • Losování nebo jiný způsob výběru výherců a ověření výsledků probíhá pod dohledem notáře v České republice (pokud není uvedeno jinak).

 • Losování nebo jiný způsob výběru výherců se uskuteční v kancelářích společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. (pokud není uvedeno jinak).

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo neudělit nebo odejmout již udělenou výhru osobě označené za výherce, pokud na základě dodatečných informací získaných Spolupořadateli kdykoliv před nebo po výběru výherce vyjde najevo, že daná osoba nesplňuje podmínky vyplývající z Všeobecných pravidel, z příslušných Zvláštních pravidel nebo případně z propagačních materiálů, pokud jsou v nich takovéto podmínky obsaženy, nebo není oprávněna převzít výhru z jiných důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů. Pokud Spolupořadatel vykoná své právo podle předchozí věty, bude za účelem určení nového výherce provedeno nové losování v souladu s příslušnými Zvláštními pravidly, pokud ze Zvláštních pravidel nevyplývá jiný způsob určení nového výherce; v takovém případě budou informace o novém losování/ určení výherce zveřejněny na webových stránkách Spolupořadatelů nejméně 7 dnů před novým losováním/ určením výherce. Všechna pravidla Soutěží týkající se určení původního výherce se přiměřeně uplatní na určení nového výherce.

 • Výherci budou o výhře informováni, co nejdříve to bude možné. Spolupořadatelé zveřejní jméno a příjmení výherců, obec a zemi jejich bydliště, a informaci o získané výhře. Datum a místo zveřejnění těchto informací je uvedeno ve Zvláštních pravidlech pro příslušnou Soutěž. Výhru získá výherce od toho Spolupořadatele, od kterého výherce obdržel propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže. Pokud si výherce nepřevezme výhru do 90 dnů od vylosování nebo jiného způsobu určení výherce, jeho nárok na výhru zaniká.

 • Výše výher je uvedena před zdaněním a jinými případnými odvody (pokud není ve Zvláštních pravidlech určeno jinak). Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že uváděné hodnoty nepeněžitých výher zahrnují DPH. Všechny výhry budou zdaněny podle právních předpisů platných v příslušné zemi.

 • Výherci z České republiky obdrží finanční výhry v českých korunách ve výši vypočtené podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den příslušného losování nebo jiného způsobu určení výherce.

 • Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců jsou Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby (seznam zástupců a oprávněných třetích osob je dostupný na webových stránkách Zpracovatelé dat oprávněni, nikoliv však povinni, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, mimo jiné na webových stránkách Spolupořadatelů nebo v jejich propagačních materiálech, jméno, příjmení, obec bydliště a fotografie výherců (dále jen „Osobní projevy“), které Spolupořadatelé, jejich zástupci, výherci nebo jakákoliv jiná osoba zachytila, vyfotografovala nebo jinak zaznamenala či zvěčnila, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně tisku, reklamních zásilek, a online, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv kompenzaci, odměnu, kontrolu nebo opravu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jeho svolení. Oprávnění užít Osobní projevy uvedené výše trvá po neurčitou dobu. Vstupem do Soutěže udělují účastníci své svobodné a výslovné svolení s výše uvedeným, přičemž berou na vědomí, že výše uvedené Osobní projevy a Osobní údaje (jak jsou definovány níže) jsou poskytovány dobrovolně. Spolupořadatelé však mohou dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Spolupořadatelům uděleno.

 • Vstupem do Soutěže účastníci výslovně potvrzují a souhlasí s tím, že jejich osobní údaje, včetně jména, příjmení, kontaktních údajů (adresa, telefonní číslo, e-mail) a věku (dále jen „Osobní údaje“) budou zahrnuty do soutěžní databáze a budou zpracovány společností Tarsago Česká republika, s.r.o. jako zpracovatelem Osobních údajů jednajícím jménem Spolupořadatelů za účelem pořádání a realizace Soutěží. Osobní údaje výherců mohou být také poskytnuty ostatním Spolupořadatelům jako správcům Osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro pořádání Soutěží. V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů mají účastníci následující práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů: právo na informace o zpracování Osobních údajů, právo přístupu k Osobním údajům, právo požadovat opravu Osobních údajů, další práva vyplývající z § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně tak jako jiná práva podle platných právních předpisů v příslušných zemích, zejména podle § 28 slovenského zákona č. 122/2013 Z.Z., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, maďarského zákona CXII z roku 2011 o právu osoby na vlastní osobní údaje a o svobodném přístupu k informacím a § 12-18 rumunského zákona č. 677/2001, o ochraně osob v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů. Žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv můžete zaslat na adresu zakaznik@vyber.cz.

 • Tato Všeobecná pravidla upravují všeobecná pravidla a podmínky všech Soutěží pořádaných Spolupořadateli. Zvláštní pravidla stanoví další pravidla a podmínky příslušné Soutěže, jako např. podmínky účasti nebo určení výhry. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním těchto Všeobecných pravidel a Zvláštních pravidel mají přednost Zvláštní pravidla.

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo neumožnit účast v Soutěži tomu, kdo poruší tato Všeobecná pravidla nebo příslušná Zvláštní pravidla nebo nesplní podmínky v nich stanovené.

 • Spolupořadatelé si vyhrazují právo zrušit nebo odložit konání Soutěží, a právo změnit tato Všeobecná pravidla nebo Zvláštní pravidla (nebo jejich část) v rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy příslušné země.

 • Účastí v Soutěži dává účastník svůj výslovný souhlas s Všeobecnými pravidly i se Zvláštními pravidly.

 • Tato Všeobecná pravidla i jakékoliv jejich změny nebo jiné relevantní informace jsou zdarma dostupné na webových stránkách Pravidla soutěží. V případě jakýchkoliv otázek nebo stížností ohledně Soutěží nás můžete kontaktovat na zakaznik@vyber.cz.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU ZA RYCHLOU ODPOVĚĎ VE VÝŠI 20 000 €

 

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.

 • Soutěž bude probíhat od 1. 1. 2017 do 11. 7. 2018. Losování se bude konat dne 25. 7. 2018 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota Ceny za rychlou odpověď je 20 000 . Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Cena za rychlou odpověď nabízena jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH.

 • Cenou za rychlou odpověď může být finanční částka, osobní automobil nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována a vylosována v propagační kampani, na základě které se výherce Soutěže zúčastnil. Pokud je Cena za rychlou odpověď prezentována v příslušné propagační kampani ve více formách, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, účastníci musí označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Ceny za Rychlou odpověď je oprávněn požadovat vyplacení Ceny za rychlou odpověď i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry, pokud takovýto postup není v rozporu se zákonem.

 • Účastníci, kteří si v průběhu Soutěže objednají více nabízených produktů, s jejichž objednáním je spojena možnost zúčastnit se Soutěže, budou do Soutěže zařazeni opakovaně, čímž se zvýší šance na výhru. Stejný účastník se na základě stejných propagačních materiálů může Soutěže zúčastnit nejvýše 20-krát podle podmínek uvedených v propagačních materiálech.

 • Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže dne 30. 7. 2018.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU PRO ZVÝHODNĚNÉHO ZÁKAZNÍKA

 

 • Bonus pro zvýhodněného zákazníka obdrží výherce Soutěže o Cenu za rychlou odpověď, pokud jím objednaný produkt byl nabízený/ prezentovaný některým ze Spolupořadatelů v  kampani umožňující výhru Bonusu pro zvýhodněného zákazníka a pokud výherce splnil další podmínky a pravidla uvedená v propagačních materiálech.

 • V závislosti na pravidlech uvedených v příslušných propagačních materiálech bude hodnota Bonusu pro zvýhodněného zákazníka činit:

 • 1 000 , pokud si výherce podle pokynů uvedených v příslušných propagačních materiálech použitých v propagační kampani umožňující výhru Bonusu pro zvýhodněného zákazníka objednal 1 (jeden) z nabízených/ prezentovaných produktů; nebo

 • 2 000 , pokud si výherce podle pokynů uvedených v příslušných propagačních materiálech použitých v propagační kampani umožňující výhru Bonusu pro zvýhodněného zákazníka objednal alespoň 2 (dva) z nabízených/ prezentovaných produktů.

 • Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Bonus pro zvýhodněného zákazníka nabízen jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH.
 • Jakákoliv další pravidla a podmínky stanovené ve Zvláštních pravidlech pro Cenu za rychlou odpověď týkající se prezentované formy Bonusu pro zvýhodněného zákazníka a možnosti jeho výběru ze strany účastníka se použijí přiměřeně i na kampaně umožňující výhru Bonusu pro zvýhodněného zákazníka.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE 2. TARSAGO VELKÁ HRA

 

 • Soutěž zahrnuje Výběrovou prémii ve finanční podobě ve výši 100 000 a 100 věcných cen – parních mopů v hodnotě 55 (včetně DPH) za kus.

 • Aktuální kolo Soutěže probíhá od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo dostane propagační materiály se vstupními listinami pro účast v Soutěži vystavenými na jméno účastníka, nebo ten, komu je nabídnuta možnost zúčastnit se Soutěže jiným způsobem. Zájem o účast v Soutěži projeví účastník odpovědí na nabídku účastnit se Soutěže od některého ze Spolupořadatelů v odpovědní lhůtě podle pokynů v propagačních materiálech, zejména doručením vstupních listin příslušnému Spolupořadateli, a/nebo vyjádřením souhlasu zúčastnit se Soutěže jiným způsobem podle pokynů příslušného Spolupořadatele (např. prostřednictvím internetu (např. e-mailem), telefonicky nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku, který připouštějí právní předpisy). Odpovědní lhůta bude stanovena v příslušných propagačních materiálech a může se u jednotlivých propagačních kampaní lišit.

 • V některých případech může být příjemce propagačních materiálů zapojen do Soutěže automaticky, pokud tento příjemce neoznámí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí. Automatická účast bude výslovně uvedena v propagačních materiálech, které účastníci obdrží.

 • Účastníci, kteří v průběhu této Soutěže odpoví na více nabídek, budou do Soutěže zařazeni opakovaně. S každou další odpovědí se tak zvýší šance na výhru. Stejný účastník se na základě stejných propagačních materiálů může Soutěže zúčastnit nejvýše 50-krát podle podmínek uvedených v propagačních materiálech.

 • Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů. Výherci budou určeni losováním. Losování se uskuteční 25. 7. 2018 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Jména výherců a informace o výhrách budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže dne 30. 7. 2018.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ BONUSU ZA ODPOVĚĎ VČAS

 

 • Výše Bonusu za odpověď včas se může u jednotlivých propagačních nabídek lišit. Pro výherce je platný Bonus za odpověď včas ve výši, v jaké byl uveden v propagačních materiálech, na základě kterých se výherce zúčastnil a vyhrál. Bonus za odpověď včas získá výherce Výběrové prémie, pokud odpověděl ve stanovené lhůtě od doručení propagačních materiálů a dodržel pokyny v nich uvedené.

 • Na propagační kampaně umožňující výhru Bonusu za odpověď včas se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže 2. Tarsago Velká hra.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O MIMOŘÁDNOU CENU VE VÝŠI 10 000

 

 • Soutěž probíhá od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Losování se uskuteční 25. 7. 2018 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota Mimořádné ceny je 10 000 . Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Mimořádná cena nabízena jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH.

 • Soutěže o Mimořádnou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.

 • Mimořádnou cenou může být finanční částka, osobní automobil nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována a vylosována v propagační kampani, na základě které se výherce Mimořádné ceny Soutěže zúčastnil. Pokud je Mimořádná cena prezentována v příslušné propagační kampani ve více formách, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, účastníci musí označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Mimořádné ceny je oprávněn požadovat vyplacení Mimořádné ceny i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry, pokud takovýto postup není v rozporu se zákonem.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže dne 30. 7. 2018.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O SUPER CENU VE VÝŠI 8 000

 

 • Soutěž o Super cenu probíhá od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Hodnota finanční výhry je 8 000 .

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 14. 10. 2016 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 25. 7. 2018, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;

 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže dne 30. 7. 2018.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZIMNÍ CENU VE VÝŠI 1 500

 

 • Soutěž o Zimní cenu probíhá od 12. 1. 2017 do 3. 2. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Hodnota finanční výhry je 1 500 .

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 14. 10. 2016 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 16. 2. 2017, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;

 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU PRO ZÁKAZNÍKA ROKU VE VÝŠI 1 000 €

 

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.

 • Soutěž bude probíhat od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017. Losování se bude konat dne 14. 12. 2017 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Hodnota Ceny pro zákazníka roku je 1 000 . Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je Cena pro zákazníka roku nabízena jako nepeněžitá výhra, výše uvedená hodnota zahrnuje DPH.

 • Cenou pro zákazníka roku může být finanční částka, nebo věcná cena ve stejné hodnotě podle toho, jaká výhra byla prezentována a vylosována v propagační kampani, na základě které se výherce Soutěže zúčastnil. Pokud je Cena pro zákazníka roku prezentována v příslušné propagační kampani ve více formách, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, účastníci musí označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály. Výherce Ceny pro zákazníka roku je oprávněn požadovat vyplacení Ceny pro zákazníka roku i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě věcné výhry, pokud takovýto postup není v rozporu se zákonem.

 • Účastníci, kteří si v průběhu Soutěže objednají více nabízených produktů, s jejichž objednáním je spojena možnost zúčastnit se Soutěže, budou do Soutěže zařazeni opakovaně, čímž se zvýší šance na výhru. Stejný účastník se na základě stejných propagačních materiálů může Soutěže zúčastnit nejvýše 20krát podle podmínek uvedených v propagačních materiálech.

 • Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne losování.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O OKAMŽITOU CENU VE VÝŠI 1 000

 

 • Soutěž o Okamžitou cenu probíhá od 20. 2. 2017 do 23. 3. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.

 • Hodnota finanční výhry je 1 000 .

 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).

 • Dne 30. 1. 2017 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 6. 4. 2017, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).

 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.

 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.

 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.

 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;

 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O JARNÍ ZÁKAZNICKOU CENU

 

 • Pořadatelem soutěže je Tarsago Česká republika s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky a může se jí zúčastnit každý, komu byla tato možnost v propagačních materiálech v rámci příslušné propagační kampaně nabídnuta. 

 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná 2 a více produktů do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí pořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.

 • Soutěž bude probíhat od 27. 3. 2017 do 17. 4. 2017. Losování se bude konat dne 11. 5. 2017 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.

 • Výherci soutěže bude jako Jarní zákaznická cena proplacena v plné výši jeho objednávka z propagačních materiálů, v nichž je tato cena prezentována.

 • Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže po vyhodnocení soutěže v květnu 2017.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ AUTOMATICKÉHO BONUSU

 

 • Výše Automatického bonusu se může u jednotlivých propagačních nabídek lišit. Pro výherce je platný Automatický bonus ve výši, v jaké byl uveden v propagačních materiálech, na základě kterých se výherce zúčastnil a vyhrál. Automatický bonus získá výherce Výběrové prémie, pokud se stal výhercem Výběrové prémie díky odpovědi na propagační materiály nabízející možnost získat Automatický bonus.

 • Na propagační kampaně umožňující výhru Automatického bonusu se jinak vztahují Zvláštní pravidla Soutěže 2. Tarsago Velká hra.

   

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 5 TELEVIZORŮ PHILIPS


 • Soutěž zahrnuje 5 věcných cen – televizorů Philips 32PHS413112. Každý z 5 vylosovaných výherců obdrží jednu věcnou cenu.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 9. 5. 2017 do 30. 5. 2017. Losování výherců se bude konat dne 22. 6. 2017 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Jména výherců a informace o příslušných výhrách budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne losování.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O EXPRESNÍ CENU VE VÝŠI 700 €


 • Soutěž o Expresní cenu probíhá od 16. 6. 2017 do 7. 7. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 700 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 16. 2. 2017 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 27. 7. 2017, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.
Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O LETNÍ CENU VE VÝŠI 600 €


 • Soutěž o Letní cenu probíhá od 27. 7. 2017 do 17. 8. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 600 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 22. 6. 2017 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 31. 8. 2017, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.
Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách Hry a soutěže do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 5x DÁMSKÉ HODINKY ARLINGTEN


 • Pořadatelem soutěže je společnost Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • Soutěž probíhá na území České republiky.
 • Soutěž zahrnuje 5 věcných cen – dámských hodinek Arlingten v hodnotě 35 €/kus. Každý z 5 vylosovaných výherců obdrží jednu věcnou cenu.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2017 do 15. 9. 2017. Losování výherců se bude konat dne 16. 10. 2017 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Jména výherců a informace o příslušných výhrách budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v říjnu 2017.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZLATOU CENU VE VÝŠI 500 €


 • Soutěž probíhá od 25. 9. 2017 do 26. 10. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Losování se uskuteční 14. 11. 2017 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Hodnota Zlaté ceny je 500 €.
 • Soutěže o Zlatou cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 • Zlatá cena bude výherci předána ve formě finanční částky převodem na bankovní účet výherce.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v listopadu 2017, do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O PODZIMNÍ CENU VE VÝŠI 900 €


 • Soutěž o Podzimní cenu probíhá od 16. 10. 2017 do 20. 12. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 900 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 22. 6. 2017 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 12. 1. 2018, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:

Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.

 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O SPECIÁLNÍ ZÁKAZNICKOU CENU


 • Pořadatelem soutěže je Tarsago Česká republika s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky a může se jí zúčastnit každý, komu byla tato možnost v propagačních materiálech v rámci příslušné propagační kampaně nabídnuta.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná 2 a více produktů do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí pořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 26. 10. 2017 do 9. 11. 2017. Losování se bude konat dne 14. 12. 2017 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherci soutěže bude jako Speciální zákaznická cena proplacena ve dvojnásobné výši jeho objednávka z propagačních materiálů, v nichž je tato cena prezentována.
 • Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dnů po vyhodnocení soutěže.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O VIP CENU VE VÝŠI 1 000 €


 • Soutěž probíhá od 6. 11. 2017 do 27. 11. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Losování se uskuteční 14. 12. 2017 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Hodnota VIP ceny je 1 000 €.
 • Soutěže o VIP cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 • VIP cena bude výherci předána ve formě finanční částky převodem na bankovní účet výherce.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v prosinci 2017, do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O VÁNOČNÍ CENU VE VÝŠI 1 500 €


 • Soutěž probíhá od 23. 11. 2017 do 14. 12. 2017. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Losování se uskuteční 12. 1. 2018 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Hodnota Vánoční ceny je 1 500 €.
 • Soutěže o Vánoční cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 • Vánoční cena bude výherci předána ve formě finanční částky převodem na bankovní účet výherce.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v lednu 2018, do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 10 WELLNESS CEN – MASÁŽNÍCH PODLOŽEK BEURER


 • Společnými pořadateli Soutěže jsou: Tarsago Česká republika, s.r.o. a Tarsago Slovensko, s.r.o.
 • Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.
 • Soutěž zahrnuje 10 věcných cen – masážních podložek Beurer v hodnotě 100 €/kus. Každý z 10 vylosovaných výherců obdrží jednu věcnou cenu.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná kterýkoliv z nabízených produktů do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 12. 12. 201 do 26. 12. 2017. Losování výherců se bude konat dne 18. 1. 2018 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Jména výherců a informace o příslušných výhrách budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v únoru 2018.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ZIMNÍ CENU VE VÝŠI 600 €


 • Soutěž o Zimní cenu probíhá od 5. 2. 2018 do 12. 3. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 600 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 12. 1. 2018 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 27. 3. 2018, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:
 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 25 SAD ŠPERKŮ AFRODITHE


 • Společnými pořadateli Soutěže jsou: Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o. a Tarsago Romania S.R.L.
 • Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska a Rumunska.
 • Soutěž zahrnuje 25 věcných cen – sad pozlacených šperků Afrodithe s krystaly Swarovski v hodnotě 110 €/kus. Každý z 25 vylosovaných výherců obdrží jednu věcnou cenu.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 16. 3. 2018 do 6. 4. 2018. Losování výherců se bude konat dne 19. 4. 2018 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Jména výherců a informace o příslušných výhrách budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne losování.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O CENU VĚRNÉHO ZÁKAZNÍKA VE VÝŠI 250 €


 • Soutěž probíhá od 16. 3. 2018 do 6. 4. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Losování se uskuteční 19. 4. 2018 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Hodnota Ceny věrného zákazníka je 250 €.
 • Soutěže o Cenu věrného zákazníka se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 • Cena věrného zákazníka bude výherci předána ve formě finanční částky převodem na bankovní účet výherce.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O JARNÍ CENU VE VÝŠI 1 000 €


 • Soutěž probíhá od 3. 4. 2018 do 18. 5. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Losování se uskuteční 31. 5. 2018 v České republice pod dohledem notáře a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Hodnota Jarní ceny je 1 000 €.
 • Soutěže o Jarní cenu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď) a pokud dodrží podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 • Jarní cena bude výherci předána ve formě finanční částky převodem na bankovní účet výherce.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ v červnu 2018, do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O ŠTĚDROU ODMĚNU


 • Pořadatelem soutěže je Tarsago Česká republika s.r.o. Soutěž probíhá na území České republiky a může se jí zúčastnit každý, komu byla tato možnost v propagačních materiálech v rámci příslušné propagační kampaně nabídnuta.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná alespoň jeden produkt do 24. 4. 2018 (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí pořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 3. 4. 2018 do 24. 4. 2018. Losování se bude konat dne 21. 5. 2018 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherci soutěže bude jako Štědrá odměna proplacena v dvojnásobné výši jeho objednávka z propagačních materiálů, v nichž je tato soutěž prezentována.
 • Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ po vyhodnocení soutěže v květnu 2018.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O EXPRESNÍ CENU VE VÝŠI 500 €


 • Soutěž o Expresní cenu probíhá od 16. 4. 2018 do 7. 5. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 500 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 12. 1. 2018 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 21. 5. 2018, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:
 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne určení výherce.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O 3 TELEVIZORY SAMSUNG


 • Společnými pořadateli Soutěže jsou: Tarsago Česká republika, s.r.o., Tarsago Slovensko, s.r.o. a Tarsago Romania S.R.L.
 • Soutěž probíhá na území České republiky, Slovenska a Rumunska.
 • Soutěž zahrnuje 3 věcné ceny – televizory Samsung UE32M4002. Každý ze 3 vylosovaných výherců obdrží jednu věcnou cenu.
 • Do Soutěže může vstoupit každý, kdo si objedná nabízený produkt do 7 dnů ode dne doručení propagačních materiálů od některého ze Spolupořadatelů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání zboží), pokud účastník nesdělí Spolupořadateli, od kterého obdržel propagační materiály, že se zařazením do Soutěže nesouhlasí.
 • Soutěž bude probíhat od 10. 5. 2018 do 31. 5. 2018. Losování výherců se bude konat dne 21. 6. 2018 pod dohledem notáře v České republice a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Jména výherců a informace o příslušných výhrách budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne losování.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE O OKAMŽITOU CENU VE VÝŠI 600 €


 • Soutěž o Okamžitou cenu probíhá od 15. 6. 2018 do 6. 7. 2018. Účast v Soutěži není podmíněna objednáním produktů.
 • Hodnota finanční výhry je 600 €.
 • Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
 • Dne 21. 5. 2018 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování výherního čísla z vygenerovaných Účastnických čísel, které za podmínek uvedených níže umožní získat některému z účastníků Soutěže příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
 • Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře až do dne 25. 7. 2018, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
 • Po přidělení Účastnických čísel a výběru Výherního čísla jsou Účastnická čísla náhodně přidělena ke vstupním listinám, které jsou příslušnými Spolupořadateli zaslány potenciálním účastníkům.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odešle příslušnému Spolupořadateli vstupní listiny obsahující Účastnické číslo do 7 dní od doručení (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro odpověď). Při zasílání vstupních listin s Účastnickým číslem musí účastníci důsledně dodržovat v nich uvedené pokyny.
 • Příslušné údaje účastníků (tj. kontaktní údaje účastníka a Účastnické číslo), u kterých dojde k ověření splnění podmínek účasti v Soutěži, budou následně přijímajícími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 • V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:
 • Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly zaslanými účastníky;
 • účastník, který řádně zaslal vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem; Pokud však účastník, který obdržel vstupní listiny s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, nezašle vstupní listiny řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, výhru získá držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla než je Výherní číslo, který odpověděl řádně a včas.
 • Jméno výherce a informace o výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.readersdigest.cz/hry-a-souteze/ do 14 dní ode dne určení výherce.

 

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO DODATEČNÉ SOUTĚŽE O CENU VE VÝŠI 2 000

 

 • V období od 23. 12. 2016 do 11. 7. 2018 mohou Spolupořadatelé uspořádat jednu nebo více dodatečných zvláštních Soutěží (dále jen „Dodatečné soutěže“).

 • Celková hodnota výhry pro každou takovouto Dodatečnou soutěž bude ve výši maximálně 2 000 . Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že pokud je výhra nabízena jako nepeněžitá, její hodnota zahrnuje DPH.

 • Pravidla účasti v Dodatečné soutěži (včetně informací o typu Soutěže, jejím začátku, podmínek účasti v Soutěži, pravidel losování, atd.) budou blíže vymezeny ve Zvláštních pravidlech pro Dodatečnou soutěž, která předem stanoví Spolupořadatelé.

 • Zvláštní pravidla pro Dodatečné soutěže i jakékoliv jejich změny nebo jiné relevantní informace budou dostupné zdarma na Pravidla soutěží.

 

Subjekty zapojené do pořádání soutěží