Pravidla soutěží a výherní listiny


Vážení zákazníci,
z důvodu nepředvídaných technických potíží jsme byli nuceni přeložit losování soutěže 5. TARSAGO VELKÁ HRA. O datu nového losování vás budeme informovat zde během následujících týdnů.
Děkujeme za pochopení.

Všeobecná pravidla spotřebitelských soutěží 2021-2022

 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

 

Tato všeobecná pravidla (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují pravidla a podmínky pořádání a účasti v soutěžích (dále jen „Soutěže“) následujícím způsobem:

 1. Pokud není níže ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé Soutěže (dále jen „Zvláštní pravidla“) uvedeno jinak, tak společnými pořadateli Soutěží (dále jen „Spolupořadatelé“) jsou společnosti:
  1. Tarsago Česká republika, s.r.o., se sídlem V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 24711748, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 168029;
  2. Tarsago Kft., se sídlem 22 Népfürdö utca, 1138 Budapešť, Maďarsko, daňové číslo 10498369-2-41, registrační číslo: 01-09-073862;
  3. Tarsago Romania S.R.L., se sídlem Vulturilor ulice 18-18A, přízemí, místnost č. 3, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko, zapsaná v obchodním rejstříku u Bukurešťského soudu pod č. J40/693/21.01.2004, zvláštní registrační číslo RO16066125; a
  4. Tarsago Slovensko, s.r.o., se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovensko, IČO: 35 862 394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 29299/B.
 2. Každý ze Spolupořadatelů bude spolupořádat jakoukoliv Soutěž pouze za podmínek a v rozsahu povoleném místními právními předpisy.
 3. Pokud není uvedeno jinak, jsou Soutěže pořádány společně všemi Spolupořadateli, a to na území České republiky, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Ceny jsou společné pro všechny Spolupořadatele pořádající Soutěž. Nominální hodnota cen bude uvedena v propagačních materiálech každého ze Spolupořadatelů v eurech. Každá cena je určena pro jednoho výherce.
 4. Tato Všeobecná pravidla i Zvláštní pravidla pro jednotlivé Soutěže jsou stejná pro všechny Spolupořadatele s výjimkou odlišností vyplývajících z místních okolností nebo z požadavků místních právních předpisů. Všechny tyto odlišnosti jsou uvedeny ve Všeobecných pravidlech a Zvláštních pravidlech platných pro příslušnou zemi. Názvy cen v propagačních materiálech jednotlivých Spolupořadatelů se mohou lišit, neboť se nejedná o jejich doslovné překlady.
 5. Soutěže nejsou hazardní hry, ale spotřebitelské reklamní soutěže.
 6. 6. Soutěží se může zúčastnit každý, komu je v den vstupu do Soutěže nejméně 18 let. Osoby mladší 18 let se nemohou Soutěží zúčastnit a nemohou tak ani Soutěže vyhrát. Soutěží se nemohou zúčastnit zaměstnanci Spolupořadatelů ani jejich blízké osoby, ani zaměstnanci jiných subjektů zapojených do pořádání Soutěží ani jejich blízké osoby. Seznam subjektů zapojených do pořádání Soutěží je dostupný na https://obchod.tarsago.cz/ostatni/subjekty-zapojene-do-poradani-soutezi/.
 7. Soutěží se může zúčastnit každý, kdo od Spolupořadatele, který podniká v zemi, kde má účastník bydliště, obdrží propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže, a dále ten, komu je jiným způsobem nabídnuto, aby se Soutěže zúčastnil. Nabídka zúčastnit se Soutěže bude adresátům distribuována (není-li ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak) prostřednictvím pošty, tisku, internetu, elektronické pošty, telefonicky nebo jinými komunikačními prostředky, které zákon připouští.
 8. Pokud není výslovně uvedeno jinak ve Zvláštních pravidlech a / nebo v propagačních materiálech, osoby, kterým byla účast v Soutěži nabídnuta, mohou do Soutěže vstoupit prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního prostředku, který zákon připouští, včetně pošty, internetu, elektronické pošty, telefonu a / nebo telemarketingové kampaně.
 9. Každý, kdo obdrží od Spolupořadatele nabídku ke vstupu do Soutěže opakovaně, může do Soutěže vstoupit pokaždé, kdy takovou nabídku obdrží. Šance na výhru se tak zvyšuje s každým novým vstupem.
 10. Některé propagační materiály obsahují nabídku mnohonásobného vstupu do Soutěže v souladu se Zvláštními pravidly takovéto Soutěže. U jednotlivých propagačních nabídek se může lišit počet nabízených mnohonásobných vstupů do Soutěže a účastníkům mohou být dodatečně poskytnuty další nabídky na mnohonásobný vstup do Soutěže. Zvláštní pravidla mohou stanovit maximální počet nabídek mnohonásobných vstupů, které může stejný účastník obdržet na základě stejných propagačních materiálů.
 11. Každý, kdo dostane nabídku zúčastnit se Soutěže, má právo se svobodně rozhodnout, zda se Soutěže zúčastní nebo ne.
 12. Účast v Soutěžích je vždy podmíněna objednáním produktu nabízeného oslovené osobě příslušným Spolupořadatelem společně s nabídkou vstupu do Soutěže.
 13. Účastník bude do Soutěže zařazen poté, co Spolupořadatelé ověří, že splňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené ve Všeobecných pravidlech, příslušných Zvláštních pravidlech a případně v propagačních materiálech, pokud podmínky účasti v Soutěži obsahují.
 14. Losování nebo jiný způsob výběru výherců a výsledky jsou pod dohledem notáře a ověřovány notářem v České republice (pokud není uvedeno jinak).
 15. Losování nebo jiný způsob výběru výherců Soutěží se uskuteční v kancelářích společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
 16. Pokud je výhra prezentována v příslušných propagačních materiálech ve více druzích, přičemž výběr konkrétního druhu výhry náleží výherci, musí účastníci označit jimi preferovaný druh výhry ve vstupní listině zasílané zpět Spolupořadateli, od kterého obdrželi propagační materiály, pokud není v propagačních materiálech uvedeno jinak. Výherce je oprávněn požadovat vyplacení své výhry i ve finanční podobě, a to i v případě, že v původní propagační kampani byla výhra prezentována ve formě osobního automobilu nebo jiné věcné výhry, pokud takový postup není v rozporu s místními právními předpisy.
 17. Spolupořadatelé si vyhrazují právo neudělit nebo odejmout již udělenou výhru osobě označené za výherce, pokud na základě dodatečných informací získaných Spolupořadateli kdykoliv před nebo po výběru výherce vyjde najevo, že daná osoba nesplňuje podmínky vyplývající z Všeobecných pravidel, z příslušných Zvláštních pravidel nebo případně z propagačních materiálů, pokud jsou v nich takovéto podmínky obsaženy, nebo pokud není oprávněna převzít výhru z jiných důvodů vyplývajících z příslušných právních předpisů. Pokud Spolupořadatel vykoná své právo podle předchozí věty, bude v souladu s příslušnými Zvláštními pravidly určen nový výherce; v takovém případě budou informace o novém určení výherce zveřejněny na webových stránkách Spolupořadatelů nejméně 7 dnů před novým určením výherce. Všechna pravidla Soutěží týkající se určení původního výherce se přiměřeně uplatní na určení nového výherce.
 18. Výherci budou o výhře informováni, co nejdříve to bude možné. Spolupořadatelé zveřejní jméno a příjmení výherců, obec a zemi jejich bydliště, a informaci o získané výhře. Datum a místo zveřejnění těchto informací je uvedeno ve Zvláštních pravidlech pro příslušnou Soutěž. Výhru získává výherce od toho Spolupořadatele, od kterého výherce obdržel propagační materiály s nabídkou zúčastnit se Soutěže. Pokud si výherce nepřevezme výhru do 90 dnů od určení výherce, jeho nárok na výhru zaniká.
 19. Výše výher je uvedena před zdaněním a jinými případnými povinnými odvody (pokud není ve Zvláštních pravidlech uvedeno jinak). Za účelem vyloučení pochybností se uvádí, že uváděné hodnoty nepeněžitých výher zahrnují DPH, pokud se uplatní podle příslušných právních předpisů. Všechny výhry budou zdaněny podle právních předpisů platných v příslušné zemi.
 20. Výherci v České republice obdrží finanční výhry v českých korunách, a to v částce vypočtené kursem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den losování či jiného určení výherce.
 21. Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a vyhlášením výherců jsou Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby (seznam zástupců a oprávněných třetích osob je dostupný na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/ostatni/subjekty-zapojene-do-poradani-soutezi v rozsahu povoleném příslušnými pravidly na ochranu soukromí a v rozsahu uděleného souhlasu oprávněni, nikoliv však povinni, použít, kopírovat, přenášet, šířit, vystavit, prezentovat, zveřejnit nebo jiným způsobem propagovat nebo používat, mimo jiné na webových stránkách Spolupořadatelů nebo v jejich propagačních materiálech, osobní projevy výherců (jak jsou specifikovány v odstavci 22 (ii) níže). Spolupořadatelé však mohou dle svého uvážení požádat výherce, aby podepsali jakýkoliv dokument, který může být nezbytný k potvrzení toho, že výše uvedené svolení bylo Spolupořadatelům uděleno. Svolení (bylo-li výhercem uděleno) se vztahuje na použití veškerých osobních projevů, a to na jakémkoliv médiu a v jakémkoliv formátu, včetně, nikoliv však pouze, tisku, zásilek zasílaných v rámci přímého marketingu, online komunikace, digitálních, mobilních či bezdrátových komunikačních prostředků, a to bez nároků výherců na jakoukoliv další kompenzaci, odměnu nebo kontrolu a bez nutnosti dalšího informování výherce nebo získání jakéhokoliv jeho dalšího svolení.
 22. Osobní údaje:
  1. Při vstupu účastníka do Soutěže získá příslušný Spolupořadatel od účastníka jeho osobní údaje, nebo použije osobní údaje získané již dříve (dále jen „Osobní údaje“), a to konkrétně: jméno, příjmení, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo a e-mail) a údaj o věku účastníka.
  2. Pro účely propagačních činností souvisejících s výběrem a oznámením výherců, jak je uvedeno v odstavci 21 výše, jsou na základě souhlasu výherce Spolupořadatelé, jejich zástupci a další oprávněné třetí osoby oprávněni shromažďovat a zpracovávat následující Osobní údaje výherců: udělenou cenu, jméno, příjmení, obec bydliště a fotografie zachycené, vyfotografované nebo jinak zaznamenané či zvěčněné některým ze Spolupořadatelů, jejich zástupci, výherci nebo jakoukoliv jinou osobou.
  3. Nad rámec výše uvedeného mohou být výherci požádáni o poskytnutí dalších Osobních údajů, jako jsou například jedinečné národní identifikátory v případech, kdy je to nezbytné pro plnění daňových a platebních povinností Spolupořadatelů.
  4. Všichni Spolupořadatelé jsou společnými správci Osobních údajů ve smyslu článku 26 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“). Spolupořadatel, který nabídl účastníku, aby se Soutěže zúčastnil, umožní účastníku výkon jeho práv v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů podle článků 15-22 GDPR a poskytne mu také informace o zpracování jeho Osobních údajů v souladu s článkem 13 GDPR v případě, že účastníku nebyly poskytnuty prostřednictvím Všeobecných pravidel či jinak.
  5. Pokud v propagačních materiálech, Zvláštních pravidlech nebo jiným způsobem, který je určen pro vstup účastníka do Soutěže, není uveden jiný účel zpracování, budou Osobní údaje použity pouze pro účely zde uvedené. Příslušný právní základ zpracování je uveden v závorce u každého z účelů zpracování Osobních údajů: souhlas podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právní povinnost správce podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněné zájmy podle 6 odst. 1 písm. f) GDPR:
   1. pořádání a realizace Soutěží (souhlas účastníků);
   2. hrazení příslušných daní a poplatků a plnění informačních povinností vůči příslušným orgánům veřejné moci (právní povinnost příslušného Spolupořadatele);
   3. použití osobních projevů uvedených v odstavci 22 (ii) výše pro propagační a reklamní činnosti související s výběrem a oznámením výherců (souhlas výherců);
   4. použití Osobních údajů (konkrétně: údajů o jménu, příjmení, obci bydliště a udělené výhře) za účelem splnění právních povinností Spolupořadatelů zajistit zveřejnění výsledků Soutěží (právní povinnost příslušného Spolupořadatele, pokud tak vyžadují místní právní předpisy), nebo za účelem zajištění dostatečné transparentnosti výsledků Soutěží vůči jejich ostatním účastníkům, a dále za účelem uvedeným v odstavci 18 těchto Všeobecných pravidel a v příslušných ustanoveních Zvláštních pravidel (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   5. vyřizování stížností v souvislosti s pořádáním a realizací Soutěží (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   6. vyžadování plnění požadavků vyplývajících ze Všeobecných pravidel a / nebo Zvláštních pravidel, a / nebo obrana u soudu a / nebo v jiných právních či správních řízeních včetně prověřování potenciálních porušení (oprávněný zájem Spolupořadatelů);
   7. uchovávání Osobních údajů, pokud je vyžadováno místními právními předpisy vztahujícími se na příslušného Spolupořadatele (zákonná povinnost příslušného Spolupořadatele).
  6. V případech, ve kterých je právním základem zpracování Osobních údajů souhlas účastníka (jak uvedeno v odstavci 22 (v) výše), má účastník právo svůj souhlas kdykoli odvolat oznámením na zaslaným na adresu zakaznik@tarsago.cz. V případě odvolání souhlasu s účastí v Soutěži se již účastník nemůže Soutěže účastnit ani obdržet výhru. V případě, že účastník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních projevů pro účely propagačních a reklamních činností podle odstavce 22 (v)c výše, Spolupořadatelé takové zpracování ukončí s přihlédnutím k době potřebné ke změně média nebo formátu, ve kterém byly osobní atributy použity pro propagační a reklamní účely; tímto není dotčeno jakékoliv jiné zpracování Osobních údajů, prováděné na jiném právním základu.
  7. Účastník, který odmítne poskytnutí Osobních údajů potřebných pro vstup do Soutěže, se nebude moci Soutěže zúčastnit ani obdržet výhru. Odmítnutí poskytnutí dalších Osobních údajů (např.: jedinečný národní identifikátor) potřebných pro plnění daňových a / nebo oznamovacích povinností Spolupořadatelů pak může být překážkou pro to, aby příslušný výherce obdržel výhru.
  8. Spolupořadatelé mohou poskytovat Osobní údaje dalším příjemcům v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, a to:
   1. zpracovatelům zapojeným Spolupořadateli do zpracování Osobních údajů jejich jménem;
   2. pokud je to nezbytné z důvodů plnění právních povinností některého ze Spolupořadatelů nebo pro plnění povinností založených soudním či jiným veřejným orgánem;
   3. orgánům veřejné moci nebo jiným kategoriím příjemců (jako jsou žadatelé, poradci, zástupci zapojených osob) v případech uvedených v odstavci 22 (v)e a (v)f výše.
  9. Osobní údaje budou uloženy pro účely související se Soutěžemi po dobu trvání Soutěží a po dobu 3 let ode dne uplynutí 90 ti-denní lhůty k převzetí výhry v souladu s odstavcem 18 těchto Všeobecných pravidel, nevyžadují-li právní předpisy uložení Osobních údajů po delší dobu. Každý Spolupořadatel může rovněž ukládat Osobní údaje v příslušné jurisdikci v souladu s vlastními pravidly pro ukládání osobních údajů.
  10. Účastníci mají právo:
   1. získat od příslušného Spolupořadatele potvrzení, zda jsou jejich Osobní údaje zpracovávány či ne, a pokud jsou jejich Osobní údaje zpracovávány, pak mají právo na přístup k těmto Osobním údajům a k informacím specifikovaným v článku 15 GDPR, a dále právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů v souladu s článkem 15 GDPR;
   2. na opravu Osobních údajů v případě, že jsou nepřesné, a na doplnění Osobních údajů v souladu s článkem 16 GDPR;
   3. na výmaz Osobních údajů (právo být zapomenut), pokud je dán některý z důvodů uvedených v článku 17 GDPR (např. pokud Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely pořádání a realizace Soutěže, nebo pokud účastník odvolal svůj souhlas s jejich zpracováním);
   4. na omezení zpracování Osobních údajů, jsou-li naplněny podmínky uvedené v článku 18 GDPR (např. pokud účastník popírá přesnost Osobních údajů, může být zpracování omezeno na dobu, dokud nebude přesnost Osobních údajů ověřena, nebo pokud je zpracování protiprávní a účastník žádá omezení zpracování Osobních údajů namísto jejich výmazu);
   5. vznést námitky proti jakémukoliv zpracování založenému na oprávněných zájmech (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (viz odstavec 22 (v) výše), a to z důvodů daných v tom kterém konkrétním případě. Společní správci nebudou takové Osobní údaje dále zpracovávat, nebude-li pro to dán jiný oprávněný důvod, který by měl mít přednost před zájmy, právy a svobodami účastníka nebo nebude-li toho potřeba pro účely vymáhání, výkonu či obrany práv;
   6. na přenositelnost Osobních údajů za podmínek daných GDPR, což znamená právo získat Osobní údaje od Spolupořadatelů a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby Osobní údaje byly předány příslušným Spolupořadatelem jinému správci přímo, to vše v souladu s článkem 20 GDPR.
  11. Účastníci mohou vykonávat svá práva na e-mailové adrese zakazník@tarsago.cz.
  12. Účastníci mohou podat stížnost ohledně zpracování svých Osobních údajů u místního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky qkbaa2n.
 23. Tato Všeobecná pravidla upravují všeobecná pravidla a podmínky všech Soutěží pořádaných Spolupořadateli. Zvláštní pravidla stanoví další pravidla a podmínky, jako např. podmínky účasti nebo určení výhry. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním těchto Všeobecných pravidel a Zvláštních pravidel mají přednost Zvláštní pravidla.
 24. Spolupořadatelé si vyhrazují právo vyloučit z účasti v Soutěži účastníka, který poruší tato Všeobecná pravidla nebo příslušná Zvláštní pravidla, nebo který nesplní podmínky v nich stanovené, stejně jako pokud nesplní podmínky stanovené v propagačních materiálech.
 25. Spolupořadatelé si vyhrazují právo zrušit nebo odložit konání Soutěží a / nebo právo změnit tato Všeobecná pravidla nebo jakákoli Zvláštní pravidla a / nebo pozvat třetí stranu ke spolupořádání Soutěže v rozsahu, v jakém to umožňují místní právní předpisy.
 26. Účastí v Soutěži dává účastník výslovný souhlas s těmito Všeobecnými pravidly i se Zvláštními pravidly.
 27. Tato Všeobecná pravidla, stejně jako Zvláštní pravidla i jakékoliv jejich změny nebo jiné relevantní informace týkající se Soutěží jsou zdarma dostupné na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz/hry-a-souteze/pravidla-soutezi/. V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností ohledně Soutěží nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese zakazník@tarsago.cz.

 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

 


 1. SOUTĚŽ O ZLATOU CENU

  1. Soutěž probíhá od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. Hodnota Zlaté ceny je 20.000 €. Zlatou cenou může být finanční částka, osobní automobil nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Zlatou cenu vyhrál.
  3. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo obdrží propagační materiály se vstupními listinami pro účast v Soutěži, vystavenými přímo na jméno účastníka, nebo ten, komu je nabídnuta možnost zúčastnit se Soutěže jiným způsobem. Podmínkou účasti v Soutěži je, že účastník si objedná produkt nabízený příslušným Spolupořadatelem a odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže do 14 dnů ode dne doručení propagačních materiálů, není-li v propagačních materiálech uvedena jiná lhůta nebo konkrétní datum, dokdy je třeba objednat produkt a odpovědět na nabídku účasti v Soutěži. Účastník musí odpovědět na nabídku zúčastnit se Soutěže v souladu s pokyny uvedenými v propagačních materiálech, zejména vrácením vstupních listin příslušnému Spolupořadateli a / nebo vyjádřením souhlasu se vstupem do Soutěže jiným způsobem, který bude v souladu s pokyny uvedenými v propagačních materiálech (např. prostřednictvím internetu, elektronické pošty, telefonu nebo jakéhokoliv komunikačního prostředku, který zákon připouští).
  4. Stejný účastník může být na základě stejných propagačních materiálů do losování zařazen nejvýše 50krát podle podmínek v nich stanovených.
  5. Výherci budou určení losováním. Losování se uskuteční 15. 2. 2023 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
  6. Jména výherců a informace o výhrách budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz nejpozději do 22. 2. 2023.
 2. BONUS ZA RYCHLOU ODPOVĚĎ

  1. Bonus za rychlou odpověď obdrží výherce Zlaté ceny v případě, že si objedná nabízený produkt a odpoví na nabídku účastnit se Soutěže o Zlatou cenu do 7 dnů ode dne obdržení propagačních materiálů, a dodrží pokyny v nich uvedené.
  2. Hodnota Bonusu za rychlou odpověď bude až 3.000 € a může se u jednotlivých propagačních nabídek lišit. Pro výherce je platný Bonus za rychlou odpověď ve výši, v jaké byl uveden v propagačních materiálech, na základě kterých se výherce Soutěže zúčastnil a vyhrál.
  3. Bonus za rychlou odpověď může být finanční částka nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Bonus za rychlou odpověď vyhrál.
  4. Na propagační kampaně umožňující výhru Bonusu za rychlou odpověď se jinak vztahují pravidla a podmínky uvedené ve Zvláštních pravidlech Soutěže o Zlatou cenu.
 3. MIMOŘÁDNÁ PRÉMIE

  1. Mimořádnou prémii obdrží výherce Soutěže o Zlatou cenu, pokud jím objednaný produkt byl nabízený některým ze Spolupořadatelů v kampani umožňující výhru Mimořádné prémie a pokud budou splněny další podmínky uvedené v propagačních materiálech.
  2. V závislosti na pravidlech uvedených v příslušných propagačních materiálech bude hodnota Mimořádné prémie činit:
   1. 1.500 €, pokud si výherce podle pokynů v příslušných propagačních materiálech použitých v propagační kampani umožňující výhru Mimořádné prémie objednal 1 (jeden) z nabízených produktů; nebo
   2. 3.000 €, pokud si výherce podle pokynů v příslušných propagačních materiálech použitých v propagační kampani umožňující výhru Mimořádné prémie objednal alespoň 2 (dva) z nabízených produktů.
  3. Mimořádnou prémií může být finanční částka nebo jiná hodnotná věc podle toho, v jaké formě byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Mimořádnou prémii vyhrál.
  4. Jakákoliv další pravidla a podmínky stanovené ve Zvláštních pravidlech Soutěže o Zlatou cenu, týkající se prezentované formy Mimořádné prémie a možnosti jejího výběru ze strany účastníka, se použijí přiměřeně i na kampaně umožňující výhru Mimořádné prémie.
 4. VĚRNOSTNÍ CENA

  1. Soutěž probíhá od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. Hodnota Věrnostní ceny je 2.000 €.
  3. Věrnostní cenou může být finanční částka nebo jiná hodnotná věc podle toho, jaká výhra byla prezentována v propagační kampani, na základě které výherce Věrnostní cenu vyhrál.
  4. Losování o Věrnostní cenu se může zúčastnit každý, kdo si objedná nabízený produkt a odpoví na nabídku zúčastnit se Soutěže způsobem uvedeným v propagačních materiálech doručených účastníkovi během příslušné propagační kampaně do 7 dnů ode dne doručení těchto materiálů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné propagační kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání a odpověď).
  5. Stejný účastník může být na základě stejných propagačních materiálů do losování zařazen nejvýše 10krát podle podmínek v nich stanovených.
  6. Výherci budou určení losováním. Losování se uskuteční 15. 2. 2023 a proběhne automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
  7. Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz nejpozději do 22. 2. 2023.
 5. VIP CENA

  1. Soutěž o VIP cenu probíhá od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023.
  2. VIP cenou je finanční částka ve výši 2.500 €.
  3. V souladu s pravidly obsaženými v příslušných propagačních materiálech může výherce VIP ceny obdržet také bonus ve výši až 1.000 € v závislosti na propagační nabídce. Pro výherce je platný bonus ve výši, v jaké byl uveden v propagačních materiálech, na základě kterých vyhrál.
  4. Účastníci se mohou účastnit Soutěže následujícími způsoby:
   1. Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vygenerovala sérii osobních účastnických čísel (dále jen „Účastnická čísla“).
   2. Dne 14. 12. 2021 proběhlo v prostorách společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohledem notáře vylosování Účastnického čísla, které za podmínek uvedených níže umožní některému z účastníků Soutěže získat příslušnou výhru (dále jen „Výherní číslo“). Losování bylo provedeno automatickými prostředky metodou náhodného výběru čísel.
   3. Výherní číslo je tajné a je bezpečně uloženo u notáře, a to až do dne 15. 2. 2023, kdy bude určen výherce (dále jen „Den určení výherce“).
   4. Po vygenerování Účastnických čísel a vylosování Výherního čísla budou Účastnická čísla náhodně přidělena do propagačních materiálů, které budou příslušnými Spolupořadateli doručeny potenciálním účastníkům.
   5. Pro vstup do Soutěže si musí příjemci příslušných propagačních materiálů objednat nabízený produkt a aktivovat svá Účastnická čísla do 7 dní od doručení těchto dokumentů (není-li v propagačních materiálech doručených účastníkovi v rámci příslušné kampaně uvedena jiná lhůta pro objednání a odpověď). Aktivace znamená odeslání vstupní listiny obsahující Účastnické číslo zpět příslušnému Spolupořadateli nebo jiný postup uvedený v propagačním materiálu (např. telefonickou registrací u příslušného Spolupořadatele). Při aktivaci Účastnických čísel musí účastníci důsledně dodržovat pokyny uvedené v příslušných propagačních materiálech.
   6. Příslušné údaje účastníků (např. kontaktní údaje účastníka a aktivované Účastnické číslo), kteří aktivovali své Účastnické číslo, budou následně přijímacími Spolupořadateli zaslány společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o.
   7. V Den určení výherce se uskuteční následující kroky:
    1. Výherní číslo se porovná s Účastnickými čísly;
    2. Účastník, který řádně aktivoval své Účastnické číslo, které se shoduje s Výherním číslem, se stane výhercem. Pokud však Výherní číslo nebude přiděleno do žádných propagačních materiálů, nebo pokud účastník, který obdržel propagační materiály s Účastnickým číslem, které se shoduje s Výherním číslem, neaktivoval Účastnické číslo řádně a včas, nebo není z jiných důvodů oprávněn získat výhru, získá výhru držitel nejbližšího vyššího Účastnického čísla, než je Výherní číslo, který řádně a včas Účastnické číslo aktivoval.
  5. Stejný účastník může na základě stejných propagačních materiálů obdržet nejvíce 10 Účastnických čísel podle podmínek v nich stanovených.
  6. Jméno výherce a informace o příslušné výhře budou zveřejněny na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz nejpozději do 22. 2. 2023.
 6. DALŠÍ SOUTĚŽE

  1. V období od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2023 mohou Spolupořadatelé pořádat další soutěže.
  2. Pravidla pro účast v dalších Soutěžích (včetně podrobností o typu soutěže, datu zahájení soutěže, podmínkách vstupu do soutěže, ceně, pravidlech pro výběr výherce atd.) budou uvedena ve Zvláštních pravidlech dohodnutých Spolupořadateli před začátkem takovéto další Soutěže.
  3. Zvláštní pravidla dalších Soutěží a jakékoliv jejich změny, stejně jako další relevantní informace týkající se dalších Soutěží, budou zdarma přístupné na webových stránkách http://obchod.tarsago.cz.