Ochrana osobních údajů

Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Následující zásady ochrany osobních údajů Vám umožní seznámit se s námi zaručenými způsoby ochrany osobních údajů a s rozsahem a účelem jejich shromažďování.


 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. Kontaktovat nás můžete na adrese: P.O. Box 86, 225 86 Praha 025, nebo na e-mailové adrese: zakaznik@tarsago.cz
 2. Počínaje dnem 25. května 2018 můžete kontaktovat také pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: zakaznik@tarsago.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing a, pokud si to zákazník přeje, též vyřizování objednávek našich produktů či účast zákazníka v propagačních soutěžích. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, pro účely přímého marketingu;
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) pro účely pořádání soutěží;
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek.
  Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a datum narození zákazníka.
 4. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také jinými subjekty, avšak společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. vždy zůstane jejich správcem.
 5. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou k účasti v námi pořádaných soutěžích nebo po dobu vyřizování objednávky. Počínaje dnem 25. května 2018 je možné získat podrobnější informace o době zpracování na následující e-mailové adrese: zakaznik@tarsago.cz
 6. V případech, kdy budou vzneseny námitky proti zpracování osobních údajů získaných z jiných zdrojů pro účely přímého marketingu, u nás budou tyto osobní údaje uloženy tak, aby se předešlo jejich použití.
 7. Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.
 8. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení nebo adresa bydliště) Vám zabrání účastnit se soutěží nebo dokončit Vaši objednávku.
 9. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.
 10. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.